Ảnh hưởng tai hại của bia rượu đến giấc ngủ
Rượu

Ảnh hưởng tai hại của bia rượu đến giấc ngủ: bia rượu ảnh hưởng đến cả thời gian ngủ lẫn chất lượng giấc ngủ của bạn. Những ảnh hưởng của bia rượu đến giấc ngủ đã được khoa học nghiên cứu và đưa ra những chứng cứ thuyết phục.